Geiselstellungen von der Antike bis zur Neuzeit

639 Dokumente in 'Geiselstellungen von der Antike bis zur Neuzeit'
Name
 
-0016 Geiselstellung an Imperator Caesar Divi filius Augustus durch die Tenkterer, Sugambrer und Usipeter
Name
-0016 Geiselstellung an Imperator Caesar Divi filius Augustus durch die Tenkterer, Sugambrer und Usipeter
Vorausgegangener Konflikt
Clades Lolliana (16 v. Chr.)
Datum/Zeitangabe
-16
Inhalt/Kommentar
Die germanischen Stämme der Tenkterer, Sugambrer und Usipeter hatten 16 v. Chr. Geiseln gegeben. Auf diese muss sich Strabon beziehen, wenn er anmerkt, die Sugambrer hätten ihre Geiseln missachtet, als sie sich gegen Rom erhoben.
Quellenangabe
 
#1
Quellenangabe
Cass. Dio. 54.20.6.
Quellentext
[6] [...] ἐνίκησαν καὶ ἐκεῖνον. μαθὼν οὖν ταῦτα ὁ Αὔγουστος ὥρμησε μὲν ἐπ᾽ αὐτούς οὐ μέντοι καὶ ἔργον τι πολέμου ἔσχεν: οἱ γὰρ βάρβαροι τόν τε Λόλλιον παρασκευαζόμενον καὶ ἐκεῖνον στρατεύοντα πυθόμενοι ἔς τε τὴν ἑαυτῶν ἀνεχώρησαν καὶ σπονδὰς ἐποιήσαντο, ὁμήρους δόντες.
Übersetzungen
[6] On learning of all this, Augustus hastened against them, but found no warfare to carry on; for the barbarians, learning that Lollius was making preparations and that the emperor was also taking the field, retired into their own territory and made peace, giving hostages.
 
#2
Quellenangabe
Strabo. 7.1.4C291.
Quellentext
[4] γνώριμα δὲ ταῦτα κατέστη τὰ ἔθνη πολεμοῦντα πρὸς Ῥωμαίους, εἶτ᾽ ἐνδιδόντα καὶ πάλιν ἀφιστάμενα ἢ καὶ καταλείποντα τὰς κατοικίας: κἂν πλείω δὲ γνώριμα ὑπῆρξεν, εἰ ἐπέτρεπε τοῖς στρατηγοῖς ὁ Σεβαστὸς διαβαίνειν τὸν Ἄλβιν μετιοῦσι τοὺς ἐκεῖσε ἀπανισταμένους. νυνὶ δ᾽ εὐπορώτερον ὑπέλαβε στρατηγεῖν τὸν ἐν χερσὶ πόλεμον, εἰ τῶν ἔξω τοῦ Ἄλβιος καθ᾽ ἡσυχίαν ὄντων ἀπέχοιτο καὶ μὴ παροξύνοι πρὸς τὴν κοινωνίαν τῆς ἔχθρας. ἤρξαντο δὲ τοῦ πολέμου Σούγαμβροι πλησίον οἰκοῦντες τοῦ Ῥήνου, Μέλωνα ἔχοντες ἡγεμόνα: κἀκεῖθεν ἤδη διεδέχοντο ἄλλοτ᾽ ἄλλοι δυναστεύοντες καὶ καταλυόμενοι, πάλιν δ᾽ ἀφιστάμενοι, προδιδόντες καὶ τὰ ὅμηρα καὶ τὰς πίστεις. πρὸς οὓς ἡ μὲν ἀπιστία μέγα ὄφελος, οἱ δὲ πιστευθέντες τὰ μέγιστα κατέβλαψαν, καθάπερ οἱ Χηροῦσκοι καὶ οἱ τούτοις ὑπήκοοι, παρ᾽ οἷς τρία τάγματα Ῥωμαίων μετὰ τοῦ στρατηγοῦ Ὀυάρου Κουιντιλλίου παρασπονδηθέντα ἀπώλετο ἐξ ἐνέδρας. ἔτισαν δὲ δίκας ἅπαντες καὶ παρέσχον τῷ νεωτέρῳ Γερμανικῷ λαμπρότατον θρίαμβον, ἐν ᾧ ἐθριαμβεύθη τῶν ἐπιφανεστάτων ἀνδρῶν σώματα καὶ γυναικῶν, Σεγιμοῦντός τε Σεγέστου υἱός, Χηρούσκων ἡγεμών, καὶ ἀδελφὴ αὐτοῦ, γυνὴ δ᾽ Ἀρμενίου τοῦ πολεμαρχήσαντος ἐν τοῖς Χηρούσκοις ἐν τῇ πρὸς Ὀυᾶρον Κουιντίλλιον παρασπονδήσει καὶ νῦν ἔτι συνέχοντος τὸν πόλεμον, ὄνομα Θουσνέλδα, καὶ υἱὸς τριετὴς Θουμέλικος: ἔτι δὲ Σεσίθακος, Σεγιμήρου υἱὸς τῶν Χηρούσκων ἡγεμόνος, καὶ γυνὴ τούτου Ῥαμίς, Οὐκρομήρου θυγάτηρ ἡγεμόνος Χάττων, καὶ Δευδόριξ, Βαιτόριγος τοῦ Μέλωνος ἀδελφοῦ υἱός, Σούγαμβρος. Σεγέστης δὲ ὁ πενθερὸς τοῦ Ἀρμενίου καὶ ἐξ ἀρχῆς διέστη πρὸς τὴν γνώμην αὐτοῦ καὶ λαβὼν καιρὸν ηὐτομόλησε καὶ τῷ θριάμβῳ παρῆν τῶν φιλτάτων, ἐν τιμῇ ἀγόμενος. ἐπόμπευσε δὲ καὶ Λίβης τῶν Χάττων ἱερεύς, καὶ ἄλλα δὲ σώματα ἐπομπεύθη ἐκ τῶν πεπορθημένων ἐθνῶν, Καούλκων Καμψανῶν Βρουκτέρων Οὐσίπων Χηρούσκων Χάττων Χαττουαρίων Λανδῶν Τουβαττίων. διέχει δὲ τοῦ Ἄλβιος ὁ Ῥῆνος περὶ τρισχιλίους σταδίους, εἴ τις εὐθυπορούσας ἔχοι τὰς ὁδούς: νυνὶ δὲ διὰ σκολιᾶς καὶ ἑλώδους καὶ δρυμῶν κυκλοπορεῖν ἀνάγκη.
Übersetzungen
[4] These tribes have become known through their wars with the Romans, in which they would either yield and then later revolt again, or else quit their settlements; and they would have been better known if Augustus had allowed his generals to cross the Albis in pursuit of those who emigrated thither. But as a matter of fact he supposed that he could conduct the war in hand more successfully if he should hold off from those outside the Albis, who were living in peace, and should not incite them to make common cause with the others in their enmity against him. It was the Sugambri, who live near the Rhenus, that began the war, Melo being their leader; and from that time on different peoples at different times would cause a breach, first growing powerful and then being put down, and then revolting again, betraying both the hostages they had given and their pledges of good faith. In dealing with these peoples distrust has been a great advantage, whereas those who have been trusted have done the greatest harm, as, for instance, the Cherusci and their subjects, in whose country three Roman legions, with their general Quintilius Varus, were destroyed by ambush in violation of the treaty. But they all paid the penalty, and afforded the younger Germanicus a most brilliant triumph1—that triumph in which their most famous men and women were led captive, I mean Segimuntus, son of Segestes and chieftain of the Cherusci,and his sister Thusnelda, the wife of Armenius, the man who at the time of the violation of the treaty against Quintilius Varus was commander-in-chief of the Cheruscan army and even to this day is keeping up the war, and Thusnelda's three-year-old son Thumelicus; and also Sesithacus, the son of Segimerus and chieftain of the Cherusci, and Rhamis, his wife, and a daughter of Ucromirus chieftain of the Chatti, and Deudorix,2 a Sugambrian, the son of Baetorix the brother of Melo. But Segestes, the father-in-law of Armenius, who even from the outset had opposed3 the purpose of Armenius, and, taking advantage of an opportune time, had deserted him, was present as a guest of honor at the triumph over his loved ones. And Libes too, a priest of the Chatti, marched in the procession, as also other captives from the plundered tribes—the Caülci, Campsani, Bructeri, Usipi, Cherusci, Chatti, Chattuarii, Landi, Tubattii. Now the Rhenus is about three thousand stadia distant from the Albis, if one had straight roads to travel on, but as it is one must go by a circuitous route, which winds through a marshy country and forests.
Literatur (Auswahl)
Walker, Hostages, Case-Nr. 252.
Akteur
 
#1
Name, Titel/Rang
die germanischen Stämme der Tenkterer, Sugambrer und Usipeter (16 v. Chr.)
Rolle
Vertragspartner
Zugehörigkeit
Germanen
Religiöse Konstellation
(Keine Auswahl)
Art der Übereinkunft
Unterwerfung
Geltungsbereich
Germanien
Weitere Sicherheitsinstrumente
Befristung
Nein
Personenangaben zu den Geiseln
 
#1
Geschlecht
(Keine Auswahl)
Antritt der Vergeiselung
ja
Schicksal der Geiseln
Terminus
Terminus 'Übereinkunft'
σπονδὰς ἐποιήσαντο